HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Nieuwe bepalingen omtrent de beurstaks in 2017

Welke wijzigingen inzake de beurstaks op buitenlandse beursverrichtingen?


Waarover gaat het en hoe biedt de levensverzekering oplossingen?
 
Voorheen werden enkel beursverrichtingen die in België werden aangegaan of uitgevoerd aan de beurstaks onderworpen, hetzij de verkoop of aankoop van Belgische of buitenlandse aandelen of obligaties gerealiseerd op de secundaire markt, hetzij de aankoop van eigen aandelen door een kapitalisatiebevek.
 

Wat verstaat men onder « aangegaan of uitgevoerd in België »? 
 
Het betreffen de beursverrichtingen die worden aangegaan of uitgevoerd in België wanneer hiervoor opdracht wordt gegeven aan een in België gevestigde professionele tussenpersoon (waaronder de Belgische banken).
 
Er was bijgevolg geen toepassing/heffing van de beurstaks indien de verkochte effecten werden gedebiteerd van een buitenlandse rekening of indien de verkoopprijs werd gecrediteerd op een buitenlandse rekening (bijvoorbeeld aangehouden bij een Zwitserse bank).

 
Welke veranderingen worden aangebracht ingevolge de Programmawet van 25 december 2016?
 
In de eerste plaats wordt het toepassingsgebied uitgebreid naar beursverrichtingen waartoe het order rechtstreeks of onrechtstreeks aan een in het buitenland gevestigde tussenpersoon wordt gegeven:
 

hetzij door een natuurlijke persoon met gewone verblijfplaats in België;
hetzij door een rechtspersoon voor rekening van een zetel of een vestiging ervan in België.

 
Voor de beursverrichtingen die in België worden aangegaan of uitgevoerd, is de in België gevestigde professionele tussenpersoon de belastingschuldige. Wanneer de professionele tussenpersoon echter in het buitenland gevestigd is, zal de opdrachtgever de schuldenaar van de belasting worden. Bijgevolg is het ook de opdrachtgever die de verplichtingen inzake het indienen van een opgave en het betalen van de taks op het bevoegde kantoor moet vervullen, tenzij hij kan aantonen dat de taks betaald werd door de buitenlandse tussenpersoon.
 
De beurstaks varieert (van 0,09% tot 1,32%) naargelang het type van effect en de aard van de verrichting, met verschillende plafonds. Naast de uitbreiding van de beurstaks naar buitenlands afgehandelde verrichtingen, heeft de wet eveneens een verdubbeling van deze plafonds ingevoerd. Met name een verhoging van het plafond van 650 EUR naar 1.300 EUR voor verrichtingen inzake obligaties en soortgelijke instrumenten (onderworpen aan een beurstaks van 0,09 %), van 800 EUR naar 1.600 EUR voor verrichtingen op aandelen en overige financiële instrumenten (onderworpen aan een beurstaks van 0,27 %) et van 2.000 EUR naar 4.000 EUR voor de aankoop van kapitalisatieaandelen van een beleggingsvennootschap (onderworpen aan een beurstaks van 1,32 %).
 
De wijzigingen zijn van toepassing op verrichtingen die plaatsvinden vanaf 1 januari 2017.
 

Aan welke verplichtingen is de belastingschuldige van de beurstaks gehouden?
 
De belastingschuldige, en in het bijzonder, de Belgische ingezetene die order geeft tot in het buitenland afgehandelde beursverrichtingen, heeft de zware opdracht zelf in te staan voor de indiening van de opgave, alsook de betaling van de beurstaks binnen de 2e maand die volgt op de maand van de verrichting en dit op straffe van nalatigheidsinterest en/of boete.
 
De buitenlandse professionele tussenpersonen hebben de mogelijkheid om hun Belgische klanten te ontlasten van deze verplichtingen. Zij kunnen een in België gevestigde aansprakelijke vertegenwoordiger laten erkennen door of vanwege de minister van Financiën. Deze vertegenwoordiger verbindt zich hoofdelijk jegens de Belgische Staat, tot betaling van de rechten op de verrichtingen welke de professionele tussenpersoon hetzij voor rekening van derden, hetzij voor zijn eigen rekening doet, en tot uitvoering van alle wettelijke verplichtingen van de professionele tussenpersoon.
 

Wat met betrekking tot een aan een toegewezen fonds (“fonds interne dédié”) verbonden levensverzekeringscontract dat onderschreven is door een Belgische ingezetene?
 
Wat indien de fondsen die de premie vertegenwoordigen en die zijn overgedragen aan een Belgische verzekeringsmaatschappij (of het Belgische bijkantoor van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij) het voorwerp uitmaken van beursverrichtingen? Geeft dit dan aanleiding tot een toepassing van de beurstaks?Neen, de wet voorziet in een uitzondering voor de beursverrichtingen die een verzekeringsmaatschappij voor eigen rekening laat uitvoeren.
 
De hierboven omschreven wijzigingen hebben bijgevolg geen enkele impact op investeringen in het kader van een aan een toegewezen fonds verbonden levensverzekeringscontract. Het toegewezen fonds en de onderliggende activa behoren uitsluitend toe aan de verzekeraar die een beheerder de opdracht geeft om dit fonds op discretionaire wijze te beheren.

Images

image