HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons bedrijf gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons bedrijf geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling. 

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons bedrijf in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons bedrijf geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons bedrijf en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons bedrijf en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons bedrijf de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons bedrijf een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij dezelfde activiteit als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons bedrijf een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons bedrijf deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en);
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons bedrijf;
 • Situaties eigen aan ons bedrijf: vb groepsstructuren (bv. bancassurance of assurfinance) of nevenactiviteiten ( bv. bankagent, vastgoedmakelaar).

Welke maatregelen neemt ons bedrijf?

Ons bedrijf neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons bedrijf om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

 Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons bedrijf aangepast en/of geactualiseerd worden.

Procedure

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons bedrijf over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.