HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

Juridische informatie

Deze website wordt beheerd door HPGB BVBA, Jacob van Arteveldestraat 18; Ondernemingsnr: PRP 0822.723.217 FSMA nr: 106740A,hierna genoemd HPGB, en heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die wij - HPGB - aanbieden, wat betreft onze werkzaamheden als verzekeringstussenpersoon.

De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website hebben een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. HPGB geeft evenwel geen enkele garantie wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties of de websites waarnaar zij een link leggen.

De verstrekte informatie vormt geen aanbod van verzekeringsdiensten of producten. Voor precieze informatie, een professioneel advies of een aanbod met betrekking tot een verzekeringsproduct moet u zich steeds wenden tot het kantoor HPGB dat u doorverwijst naar een erkend makelaar.

De aansprakelijkheid van HPGB voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, kan alleen in het geval van opzet of grove fout worden ingeroepen.

Alle informatie aangaande verzekeringen die op deze website wordt opgenomen behoort tot het domein van onze activiteiten inzake verzekeringsbemiddeling. Hiervoor treden wij op als verzekeringstussenpersoon voor verschillende verzekeringsmaatschappijen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat u vrij om die websites te bezoeken. HPGB draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. HPGB biedt bovendien geen enkele garantie voor de betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

U kunt HPGB niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die u zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s). De dienst- en productinformatie die HPGB verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als u zich toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet u vooraf verifiëren of het recht van dat land u dat toelaat. Zoniet moet u zich onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website.

De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij HPGB, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens mits door u met uitdrukkelijke instemming gegeven via deze website kunnen door HPGB worden verwerkt voor onder meer commerciële prospectie en promotie van verzekeringsdiensten of –producten. U kunt verzet aantekenen tegen de aanwending van uw gegevens voor de genoemde doeleinden van commerciële prospectie. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kunt ze, in voorkomend geval, laten verbeteren. U kunt zich bovendien wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be