HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

HPGB ontvangt een nieuw standpunt van VLABEL: polis schenken blijft mogelijk in Vlaanderen

De makelaar in levensverzekeringen, HPGB, gespecialiseerd in het aanbieden van buitenlandse  levensverzekeringen in het kader van de vrije dienstverlening   verkrijgt bij  VLABEL de bevestiging dat het nog mogelijk is om de erfbelasting te vermijden bij de schenking van een levensverzekeringscontract.

 

De recente gewijzigde standpunten van VLABEL ondermijnden de doeltreffendheid van de schenking van levensverzekeringscontracten in Vlaanderen in het kader van een vermogensplanning. Daarom zocht HPGB, met de hulp van het advocatenkantoor JOYN Legal, bevestiging door VLABEL dat het nog mogelijk is erfbelasting te vermijden bij de schenking van een levensverzekeringscontract, mits aandacht voor een zeker formalisme.

 

Het klassiek geval is dat waar een vader een levensverzekeringscontract heeft onderschreven op zijn eigen hoofd en ten gunste van zijn eigen kind. Bij het overlijden van de vader ontvangt zijn kind de prestatie die evenwel onderworpen is aan erfbelasting ingevolge toepassing van art. 2.7.1.0.6 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Zoals met elk ander vermogensbestanddeel kan de vader een schenking aan zijn kind overwegen om het aldus te vrijwaren van de betaling van de erfbelasting daarop.  Schenkbelasting kan dan verschuldigd zijn maar aan een veel voordeliger tarief dan erfbelasting.

 

In zijn beslissing n°15133 van 12 oktober  2015, heeft VLABEL een technische hindernis opgeworpen wanneer een levensverzekeringscontract het voorwerp uitmaakt van een dergelijke schenking: bij het overlijden van de nemer van het contract blijft de ontvangen prestatie in hoofde van het kind onderworpen aan de erfbelasting ondanks de voorafgaande schenking, want het kind verkreeg uit hoofde van een beding ten behoeve van een derde (de aanduiding van het kind als begunstigde van het contract) dat de overledene had bedongen in het levensverzekeringscontract. De schenking van het contract verandert daar niets aan.

 

Om dit kwalijke en door de wetgever ongewilde gevolg te vermijden zou het volstaan dat het kind, dat na de schenking de nieuwe verzekeringsnemer werd in het contract, de oorspronkelijke begunstiging zou wijzigingen en zichzelf zou (her)aanduiden als begunstigde. Zo zou het kind de oorspronkelijke aanduiding door de schenker teniet doen. VLABEL verzette zich tegen deze oplossing en bij beslissing van 30 november 2015 preciseerde VLABEL dat deze ingreep beschouwd zou worden als “fiscaal misbruik”. 

 

Met behulp van het advocatenkantoor JOYN Legal, stelde HPGB een nieuwe oplossing voor waarvoor  VLABEL recent de geldigheid bevestigd heeft in het licht van de Vlaamse fiscale wetgeving:

 

Vóór het contract geschonken wordt mag het geen enkele aanduiding van begunstiging bevatten, (hetzij omdat er bij aanvang nooit geen begunstigde werd aangeduid, hetzij omdat de vader de begunstiging heeft verwijderd) In dat geval wordt de prestatie bij overlijden van het verzekerd hoofd uitbetaald aan de nemer of aan zijn nalatenschap en dit uit hoofde van de wet (art. 170 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen). 
De vader schenkt het levensverzekeringscontract aan zijn kind zodat dit de nieuwe verzekeringsnemer ervan  wordt.
Bij het overlijden van de vader  (verzekerd hoofd), eindigt het contract en moet de verzekeringsmaatschappij het overlijdenskapitaal betalen aan de (nieuwe) verzekeringsnemer namelijk, het kind van de vader dat het contract door schenking ontving.

 

VLABEL bevestigt op 8 september 2016 dat in dat geval, het overlijdenskapitaal niet belastbaar is in hoofde van het kind omdat het kind dit niet ontvangt ingevolge een beding ten behoeve van een derde bedongen door de overledene maar wel uit hoofde van de wet. Bovendien kan het begiftigde kind geen fiscaal misbruik aangewreven worden aangezien het zelf geen enkele rechtshandeling stelde.

 

Deze beslissing laat verblijfhouders in het Vlaams Gewest toe om een levensverzekeringscontract te schenken met het oog op het vermijden van erfbelasting voor hun erfgenamen en legatarissen mits één en ander correct gestructureerd wordt.

 

Wat is het technisch belang van de mogelijkheid om de rechten van een levensverzekeringscontract te kunnen schenken?

 

Een levensverzekeringscontract van het type tak-23 is bij uitstek een beleggingsvehikel voor de lange termijn. Men gebruikt het zowel omwille van zijn burgerrechtelijke kenmerken (aanduiding begunstiging, vrijwaring van beslag, overlijdensdekking) als omwille van zijn fiscale kenmerken (vrijstelling van roerende voorheffing).

 

Waar Vlabel in haar opvatting over de belastbaarstelling van de prestatie na schenking  bemerkte dat de nemer van een levensverzekering bij een voorgenomen schenking eerst maar moest overgaan tot afkoop van contract, kunnen er situaties zijn waarbij een dergelijke afkoop niet opportuun is. Een contract kan een portefeuille bevatten waarop minderwaarden dan gedwongen gerealiseerd moeten worden of een contract kan nog met lopende opmaakkosten geconfronteerd worden. Indien men na schenking opnieuw van een verzekeringsstructuur gebruik wil maken om een controlemechanisme t.v.v. de schenker te installeren mits een aanvaarding van begunstiging en een conventioneel beding van terugkeer dan wordt opnieuw 2% verzekeringstaks aangerekend.

 

De schenking van een bestaand contract biedt m.a.w. extra tijd om herstel of kostenoptimalisatie van een portefeuille mogelijk te maken onder de nieuwe nemer.

HPGB news persbericht 07 10 16 NL.pdf

Images