HPGB - Honourable Prudent and Generous

 

De kaasroute: de fiscale terugslag van de budgetaire corona-bazooka

Op 16 juni laatstleden verscheen in 'De Tijd' een artikel met als titel : 'De Nederlandse route voor onbelast schenken in gevaar.' 

In het artikel wordt gesteld dat Groen en de CD&V een wetsontwerp klaar hebben om de in Vlaanderen de zogenaamde kaasroute te sluiten. Het is inderdaad zo dat men in België van oudsher roerende goederen en meer bepaald, financiële activa onbelast kan schenken mits een overlevingsperiode van de schenker van 3 jaar verliep vanaf de vaste datum van schenking. Het is een vaste praktijk om die vaste datum enerzijds en de kwaliteit van de clausules van de schenkingsvoorwaarden anderzijds hun neerslag te geven in een notariële akte voor een Nederlandse notaris. Die akte heeft het voordeel dat ze tijdens de drie jaar nog altijd geregistreerd kan worden voor de heffing van de schenkbelasting mocht een nakend overlijden van de schenker zich aanbieden. Bovendien bood/biedt de Nederlandse akte ook soelaas wanneer er onder voorbehoud van vruchtgebruik geschonken moest worden binnen het rechtsgebied van de Vlabel (na de vernietiging door de R.v.St.* van een eerder Vlabel-standpunt daaromtrent). Wanneer grote vermogens overgedragen worden gebeurt dat begrijpelijkerwijze meestal via de Nederlandse notaris. Ondertussen kregen we het wetsvoorstel onder ogen. Met de voorgestelde wijziging van artikel 19 van het Wetboek der registratie-, hypotheek en griffierechten wil men de registratie van alle notariële akten die betrekking hebben op roerende goederen expliciet verplichten, in het bijzonder dus ook buitenlandse notariële akten . De kaasroute is een uitvoeringsmodaliteit van het algemeen fiscaal principe van het belastingvrij schenken van roerende goederen in België. Dit algemeen principe komt hiermee gedeeltelijk op de helling te staan. Dit is niet zonder belang. Het belastingvrij schenken van roerende goederen biedt immers ook voor jan modaal een uitweg om zijn zuur verdiende, gespaarde en eerder belaste centen door te geven aan de volgende generatie. Menigeen is vertrouwd met de hand- of bankgifte van activa waarbij de vaste datum met een aangetekende brief of registratie aan het vast recht wordt bewezen. Als het beginsel verder aangetast wordt kan dit vroeg of laat ook voor de gewone hand- of bankgifte sneuvelen. Bij deze is alvast een schot voor de boeg gelost.

Naast dit ontwerp moet de vooruitziende burger ook het regeerakkoord van de Vlaamse regering lezen. Daarin stond reeds van bij aanvang dat het de bedoeling was om voor al de verrichtingen van schenkingen van roerende goederen vanaf 1 januari 2021 de bestaande wachtperiode periode te verlengen van 3 naar 4 jaar.

De wakkere burger heeft lang begrepen dat hij zich moet voorbereiden in het vooruitzicht van de terugslag van de budgettaire bazooka. Het spreekt vanzelf dat als hij de successie van zijn roerend vermogen fiscaal wil plannen, hij vandaag actie moet ondernemen. De schenking van zijn roerende activa staat daarbij voorop. Dat laatste is voor velen niet alleen een psychologische maar ook vaak een economische horde. Men wil zich niet bij leven financieel ontbloten omdat men bang is dat de kinderen om velerlei redenen nog niet klaar zijn om te krijgen. Anderzijds wil men nog enige toegang houden tot de activa om onvoorziene financiële omstandigheden in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Het antwoord ligt in dergelijke gevallen in de mogelijkheid om te schenken met controle. De levensverzekering biedt op dat vlak een waaier van vaak nog onvoldoende gekende mogelijkheden. Eén van de basisschema's is het schenken onder voorwaarde van inbreng door de begiftigde in een levensverzekering. De begiftigde is nemer en verzekerd hoofd. De schenker moet aangeduid worden als begunstigde en hij aanvaardt de begunstiging. Door die aanvaarding gaat de polis op slot voor de nemer en wordt controle door de schenker geïnstalleerd door de werking het burgerlijk recht (controle). De rechten op de polis zijn persoonlijk. Schuldeisers van de begiftigde/nemer kunnen geen beslag leggen op de activa (veiligheid). Bovendien wordt een beperkt mandaat tot afkoop gegeven aan de schenker die zich daarmee rechtstreeks tot de maatschappij kan wenden om, indien nodig, geld op te nemen. Tot slot vermelden we nog de overlijdensdekking die in een tak-23 er voor zorgt dat bij het vooroverlijden van de begiftigde, de initieel geschonken premie integraal (wars van de beursomstandigheden op dat moment) terugkeert naar de schenker, en dat bovendien zonder impact van de successiefiscaliteit mits er een conventioneel beding van terugkeer werd voorzien.

Gezien het effect van de verlengde wachttijd zou ingaan van 1/1/2021 hebt u er alle belang bij om nog dit jaar te schenken met controle. Mocht u interesse hebben en vrijblijvend kennis wil maken met de zeer uitgebreide mogelijkheden van de levensverzekering, doe dan een beroep op de know-how van HPGB.

HPGB biedt naast de juridische know-how bovendien ook het perfecte investeringsvehikel aan met zijn intern fonds Solid Captain dat u toegang biedt tot het beheer van het wereldvermaarde Zwitserse beheershuis 'GAM Investments'

*Arrest RvS nr. 241 761 van 12 juni 2018, http://www .raadvst -consetat .be /arr .php ?nr =241761.

Contacteer ons vandaag nog via info@hpgb.be.

Guy Haentjens, lic.jur. , zaakvoerder HPGB

Images